Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

N-Joy Visagie is gevestigd in Sneek en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 68152302 en BTW nummer: NL193592964B01. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen N-Joy Visagie en haar opdrachtgevers. N-Joy Visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen N-Joy Visagie en haar opdrachtgevers. 

1.2 Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot N-Joy Visagie in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.                                   

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.                       

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van N-Joy Visagie. 

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven op de website van N-Joy Visagie zijn inclusief 6% en/of  21% BTW.                                                                     

2.1 N-Joy Visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. 

De visagist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.   

2.2 Het eerste overschreden uur in overeenstemming met het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist tussen 23:00 en 05:00 uur zal N-Joy Visagie 200% van het tarief berekenen. 

2.4 Voor werkzaamheden van de visagist die aanvangen tussen 06:00 en 07:00 zal N-Joy Visagie 110% van het tarief berekenen. 

2.5 Voor werkzaamheden van de visagist die aanvangen tussen 05:00 en 06:00 zal N-Joy Visagie 150% van het tarief berekenen. 

Artikel 3: Reiskostenvergoeding 

3.1 De door N-Joy Visagie gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,19 per kilometer inclusief BTW. Voor opdrachten in Sneek worden geen reiskosten berekend. 

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en N-Joy Visagie. 

Artikel 4: Totstandkoming boeking 

4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van N-Joy Visagie aanvaardt. 

4.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van N-Joy Visagie alvorens een boeking te doen. 

4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 

4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt. 

4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 5: Betaling

5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 7 dagen na factuurdatum. 

5.2 Bij opdrachten voor bruidskapsels en bruidsvisagie geldt de opdrachtbevestiging als factuur. De opdrachtbevestiging mag ineens of in twee gedeelten worden betaald. Een deel na de proefsessie en het resterende bedrag na de trouwdag. 

5.3 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk/telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur. 

5.4 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, vanaf de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag. 

5.5 Kosten van invordering:  Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door N-Joy Visagie gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie is de opdrachtgever de kosten van een  proefsessie verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een proefsessie genoemd op de website van N-Joy Visagie, www.n-joyvisagie.nl  

6.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan N-Joy Visagie. 

Artikel7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan N-Joy Visagie te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. 

Bij opdrachten voor bruidsarrangementen heeft N-Joy Visagie de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.  

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.                                                         

7.2 Indien N-Joy Visagie door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij N-Joy Visagie niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 N-Joy Visagie sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van N-Joy Visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan N-Joy Visagie kunnen worden toegerekend. 

8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen N-Joy Visagie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade. 

8.3 N-Joy Visagie is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

Artikel 9: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden 

9.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van N-Joy Visagie te weten www.n-joyvisagie.nl                       

9.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

9.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

9.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en N-Joy Visagie bestaat is Nederlands recht van toepassing.